در هر نسخه از جاوا، ویژگیهای جدیدی به این زبان اضافه شده است مثل Generic ها در جاوا ۵، Try With Resource در جاوا ۷ یا Lambda Expressions در جاوا ۸ و ...

در زیر لیست این ویژگیها را مشاهده میکنید:

 • Java 10 (نام مستعاری ندارد!، در 20 March 2018 منتشر شد):
  • JEP 286: Local-Variable Type Inference
  • JEP 317: Experimental Java-Based JIT Compiler (This is the integration of the Graal dynamic compiler for the Linux x64 platform)
  • JEP 310: Application Class-Data Sharing (This allows application classes to be placed in the shared archive to reduce startup and footprint for Java applications)
  • JEP 322: Time-Based Release Versioning
  • JEP 307: Parallel Full GC for G1
  • JEP 304: Garbage-Collector Interface
  • JEP 314: Additional Unicode Language-Tag Extensions
  • JEP 319: Root Certificates
  • JEP 312: Thread-Local Handshakes
  • JEP 316: Heap Allocation on Alternative Memory Devices
  • JEP 313: Remove the Native-Header Generation Tool – javah
  • JEP 296: Consolidate the JDK Forest into a Single Repository
 • Java 9 (نام مستعاری ندارد!، در 21 September 2014 منتشر شد):
  • Modularization of the JDK under Project Jigsaw
  • jlink: The Java Linker
  • JShell: the interactive Java REPL (Read-Eval-Print-Loop)
  • Improved Javadoc
  • Collection factory methods
  • Stream API improvements
  • Private interface methods
  • HTTP/2
  • Multi-release JARs
  • Noteworthy API Updates: Concurrency and Stack Walking
  • G1, new default garbage collector 
 • Java 8 (نام مستعار: Spider عنکبوت، در 18 March 2014 منتشر شد):
  • Lambda Expressions
  • Pipelines and Streams
  • Date and Time API
  • Default Methods
  • Type annotations and repeating annotations
  • Nashhorn JavaScript Engine
  • Concurrent Accumulators
  • Parallel operations
  • PermGen Error Removed
  • TLS SNI
  • Method References
  • Functional Interfaces
  • Base64 Encode Decode
  • forEach method
  • Collectors
  • StringJoiner
  • Optional class
  • Type Inference
  • Method Parameter Reflection
  • Java JDBC Improvements
  • Java IO Improvement
  • Java Concurrency Improvement
 • Java 7 (نام مستعار: Dolfin دلفین، در 28 July 2011 منتشر شد):
  • Strings in switch Statement
  • Type Inference for Generic Instance Creation
  • Multiple Exception Handling
  • Support for Dynamic Languages
  • Try with Resources
  • Java nio Package
  • Binary Literals, underscore in literals
  • Diamond Syntax
  • Automatic null Handling
  • Underscores in Numeric
 • Java 6 (نام مستعار: Mustang اسب وحشی، در 11 December 2006 منتشر شد):
  • Scripting Language Support
  • JDBC 4.0 API
  • Java Compiler API
  • Pluggable Annotations
  • Native PKI, Java GSS, Kerberos and LDAP support.
  • Integrated Web Services.
  • Lot more enhancements.
 • Java 5 (نام مستعار: Tiger ببر، در 30 September 2004 منتشر شد):
  • Generics
  • Enhanced for Loop
  • Autoboxing/Unboxing
  • Typesafe Enums
  • Varargs
  • Static Import
  • Metadata (Annotations)
  • Instrumentation
  • Enum
 • Java 4 (نام مستعار: Merlin شاهین، در 6 February 2002 منتشر شد):
  • XML Processing
  • Java Print Service
  • Logging API
  • Java Web Start
  • JDBC 3.0 API
  • Assertions
  • Preferences API
  • Chained Exception
  • IPv6 Support
  • Regular Expressions
  • Image I/O API
 • Java 3 (نام مستعار: Kestrel دلیجه، در 8 May 2000 منتشر شد):
  • Java Sound
  • Jar Indexing
  • A huge list of enhancements in almost all the java area.
 • Java 2 (نام مستعار: Playground زمین بازی، در 8 December 1998 منتشر شد):
  • Collections framework.
  • Java String memory map for constants.
  • Just In Time (JIT) compiler.
  • Jar Signer for signing Java ARchive (JAR) files.
  • Policy Tool for granting access to system resources.
  • Java Foundation Classes (JFC) which consists of Swing 1.0, Drag and Drop, and Java 2D class libraries.
  • Java Plug-in
  • Scrollable result sets, BLOB, CLOB, batch update, user-defined types in JDBC.
  • Audio support in Applets
 • Java 1.1 (نام مستعار: - ، در 19 February 1997 منتشر شد):
  • JDBC (Java Database Connectivity)
  • Inner Classes
  • Java Beans
  • RMI (Remote Method Invocation)
  • Reflection (introspection only)
 • Java 1 (نام مستعار: Oak بلوط، در 23 January 1996 منتشر شد)

 

لینک منابع:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history
 2. http://javapapers.com/core-java/java-features-and-history/
 3. https://www.javatpoint.com/New-features-in-java
 4. https://www.pluralsight.com/blog/software-development/java-9-new-features